privacy policy & terms of service

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 1. Základní ustanovení
 • Prodávající
 • Kupijící
 • Podmínky působení VOP
 • Základní pojmy 
 1. Informace o zboží a cenách
 2. Informace o údržbě zboží
 3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 4. Zákaznický účet
 5. Platební podmínky a dodání zboží
 6. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy reklamace
 7. Odpovědnost za škody
 8. Práva z vadného plnění 
 9. Doručování
 10. Osobní údaje
 11. Mimosoudní řešení sporů
 12. Závěrečné ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Úvodní ustanovení
 • Prodávající
 • Kupující
 • Podmínky působení VOP
 • Používané pojmy
 1. Nabídka zboží, objednávka, uzavření kupní smlouvy, způsob dopravy a platby
 2. Dodání zboží 
 3. Odstoupení od kupní smlouvy
 4. Záruka jakosti, odpovědnost za škody a reklamace
 5. Ochrana osobních údajů GDPR
 6. Závěrečná ustanovení 

Závěrečná ustanovení

 

Provozovatel je oprávněn k činnostem souvisejícím s provozu internetového obchodu na základě živnostenských oprávnění.

 

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím, právní vztah založený kupní smlouvou či vztah související s užitím webové stránky se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek pak si Provozovatel a kupující sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.

Změny Obchodních podmínek nebo kupní smlouvy mohou být učiněny pouze písemně, změněné Obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. 

 

Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného zboží, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně Provozovatele.

 

Součástí kupní smlouvy jsou VOP, reklamační řád, reklamační formulářve znění uvedeném na internetových stránkách provozovatele (www), postup odstoupení od smlouvy, formulář o odstoupení ve znění uvedeném na internetových stránkách provozovatele (www) v den uzavření kupní smlouvy.

 

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

Všechna práva k webovým stránkám Provozovatele, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Provozovateli, Je zakázáno kopárovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího 

 

Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 ods. 2 občanského zákoníku.

 

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivovaná Provozovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

 

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

 

Je-li některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem ….Ochrana osobních údajů 

 

Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem, a to za účelem dodání zboží, plnění ze smlouvy a za účelem zasílání obchodních sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon pokud jej neodmítnete. Souhlas se zpracováním osobních údajů Kupující uděluje dobrovolně a může jej kdykoliv bezplatně odvolat zasláním emailu na …. Nebo pomocí odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákoných práv k těmto údajům. 

 

Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá úprava zákona č. 101/ 2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje Kupujícího nepředá třetím stranám, vyjma smluvnímu přepravci pro zajištění doručení zboží, či společnostem zajišťujícím marketing pro Provozovatele. 

 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 

 

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

Provozovatel je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz

 

Podmínky ochrany osobních údajů

 

 1. Základní ustanovení
 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: “GDPR”) je Tereza Pohloudková, IČ se sídlem Dukelská 5, Olomouc, 779 00, (dále jen: “správce”)
 2. Kontaktní údaje správce jsou
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

 

 1. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 
 • Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm b) GDPR,
 • Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

 1. Účelem zpracování osobních údajů je 
 • Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění  smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.
 1. Doba uchování údajů
 1. Správce uchovává osobní údaje
 • Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňováním nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovány na základě souhlasu
 1. Po uplynutí doby uchování osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 1. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
 • Podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • Zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • Zajišťující marketingové služby
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb

 

 1. Vaše práva 
 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • Právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
 • Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III. těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečné ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetovího formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/aTyto podmínky nabývají účinnosti dnem ….  

 

Základní ustanovení 

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “ObčZ”), ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. 

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www. (dále jen “internetový obchod”), který provozuje Tereza Pohloudková, IČ, zapsaná u živnostenského úřadu v Olomouci, e-mail… , (dále jen provozovatel)

 

Znění všeobecných podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

 

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Provozovatele a Kupujícího prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www. (dále jen “internetový obchod”) 

 

Kupující

Kupující je osoba, která při uzavírání plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje zboží nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s tímto zbožím nebo službami. (Dále jen “Kupující”)

 

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením těchto podmínek.

 

Uzavřením kupní smlouvy kupující prokazuje svůj souhlas s VOP v jejich plném znění. 

 

Komunikace mezi Provozovatelem a Kupujícím je uskutečňována elektronickou poštou …. , pokud se strany nedohodnou jinak.

 

Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.  Informace o zboží a cenách 

 

Nabídkou zboží se rozumí vybrané zboží nabízené prostřednictvím katalogu na internetových stránkách Internetového obchodu. 

 

Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, kromě dopravného a pojištění. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě.

Tímto ustanovením není omezena možnost Provozovatele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 

 

Webové rozhraní Internetového obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží na adresu ležící na území České Republiky. 
Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak 

 

V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České Republiky.Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby. 

 

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetového obchodu. Při zadávání objednávu Kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení. 

 

Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávko odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko “objednat”. Údaje uvedené v objednávce jsou Provozovatelem považované za správné. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje v objednávce. Podmínkou platnosti je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. 

 

Kupující potvrdí svou objednávku, čímž podá závazný návrh na uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Provozovatelem.

 

Objednávka je pouze návrhem kupní smlouvy ze strany kupujícího.

 

Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky e-mailovou adresou, kterou Kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální VOP Provozovatele. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím.Pokud Kupující zvolil v objednávce způsob doručení prostřednictvím pošty nebo doručovací smlouvy, vzniká smluvní vztah (kupní smlouva) mezi Provozovatelem a Kupujícím až doručením oznámení o přijetí objednávky (akceptací), které Provozovatel zašle kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce. 

 

Kupující bere na vědomí, že Provozovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušili kupní smlouvu (včetně všeobecných obchodních podmínek), nebo v případě dřívější objednávky jiného zákazníka vzhledem ke skutečnosti, že Provozovatel má v nabídce internetového obchodu jediný kus od každého nabízeného zboží. 

 

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případěuzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabádky Provozovateli na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto VOP.

 

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně nebo telefonicky)

 

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není Provozovatel povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto VOP. Provozovatel informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího. 

 

Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není Kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky Provozovatelem. Kupující může zrušit objednávku e-mailem (e-mail Provozovatele uvedený v těchto VOP)

Prodávané zboží je použité a tak může vykazovat známky opotřebení odpovídající jeho stáří. Provozovatel nemá informace o délce předchozího užívání. Cena zboží je stanovena s ohledem na tuto skutečnost. 

Informace o údržbě zboží, záruka jakosti 

 

Prodávané zboží je použité a může tak vykazovat známky opotřebení odpovídající stáří. Prodávající nemá informace o reálné délce předchozího užívání ani způsobu dřívějšího skladování. 

 

U věcí (zboží) použitých, neodpovídá Provozovatel za vady odpovídající míře používání, opotřebení, nebo vady označené a popsané v kupní smlouvě, která měla věc při převzetí kupujícím.Stav zboží je popsán a fotograficky zdokumentován. Obrazová dokumentace v katalogu Zboží na internetových stránkách Internetového obchodu má pouze informativní charakter a záruka jakosti se nevztahuje na odlišnosti mezi obrázky a skutečností. 

 

Zboží označené v nabídce internetového obchodu slovy “jako nové” se považuje za Zboží použité, byť je ve vynikajícím stavu. Provozovatel a Kupující sjednávají, že u věcí použitých práva z odpovědnosti za vady věci vzniknou, nebyla – li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím.

 

Údržba tohoto zboží musí odpovídat povaze zboží. Doporučujeme čistit jej šetrně. Prát při nízkých teplotách, na ruční praní, s použitím neagresivních čistících pracích prostředků.  

 

U věcí prodaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Platební podmínky a dodání zboží 

 

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit následujícím způsobem:

 

Bezhotovostně převodem na bankovní účet Provozovatele č. Xxx vedený u xxx 

 

Platbou kartou online. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. 

 

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit Provozovateli také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 

 

Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu, není-li dohodnuto jinak. Pro urychlení vyřízení objednávky doporučujeme nechat zaslat potvrzení o uskutečnění platby na email xxxx

 

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání kupní ceny příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. 

 

Kupující v případě volby způsobu doručení zboží prostřednictvím doručovací služby obdrží kód pro sledování své zásilky na internetových stránkách doručovacích služeb.

 

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Provozovatelem nelze vzájemně kombinovat.

 

Zákonná práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy 

 

Provozovatel je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a kupující je povinen kupní cenu uhradit.

 

V případě porušení podmínek kupní smlouvy a VOP Kupujícím si Provozovatel vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Dále pak je povinností Kupujícího v takovém případě uhradit Provozovateli veškeré náklady spojené s jeho objednávkou, zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej nepřevezme. 

 

Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní  ceny před odesláním zboží není zálohou.

 

Slevy, slevové kupony a vouchery

 

Provozovatel poskytuje různé druhy slev na nabízené zboží také formou slevových kuponů a voucherů, které nejčastěji obsahují slevové kódy

 

Slevové kupony kupony a vouchery není možné uplatňovat na zboží ve výprodeji a na zboží označené jako úlovek dne. 

 

Slevové kódy není možné uplatňovat opakovaně, pokud to není na slevovém kuponu nebo voucheru výslovně uvedeno.

 

Slevové kupony a vouchery nelze vzájemně kombinovat ani používat současně pokud to není na slevovém kuponu nebo voucheru výslovně uvedeno.

 

Jeden uživatel má právo pouze na jeden slevový kupón za registraci bez ohledu na počet registrovaných e mailových adres.

 

V případě, že sleva nebo slevový kupón bude uplatněn z rozporu s pravidly dané slevy, slevového kuponu nebo voucheru, má provozovatel právo takové uplatnění slevy nebo slevového kupónu odmítnout. V takovém případě je uživatel informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy. V případě, že vzniknou při výkladu pravidel slevy či voucheru nejasnosti, platí jejich výklad stanovený Provozovatelem

 

Dodání zboží

 

Dodací lhůta, pokud je u zboží uvedená, má pouze informativní charakter a není pro provozovatele závazná.

 

Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoliv důvodu.

 

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době, obvykle do doby uvedené u objednaného zboží potvrzení objednávky.

 

V případě objednání více zboží v jedné objednávce s různými dodacími lhůtami bude odesláno po zkompletování celé objednávky, tedy podle nejdelší dodací doby z uvedených u jednotlivých objednaných výrobků. Dodání zboží je možné rozdělit po předchozí domluvě do více zásilek.

 

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu uvedenou v objednávce nebo poté změněnou zákazníkem písemnou formou.

 

Veškeré zboží bude považováno za doručené, pokud je přepravce nevrátí jako nedoručitelné. 

 

Nebezpečí škody na zboží a jeho nahodilé zkázy či zhoršení zboží přechází na Kupujícího okamžikem, kdy Provozovatel předal zboží přepravci.

 

Kupující je povinen převzít doručené zboží. V případě nepřevzetí zboží je toto považováno za porušení smluvních VOP Kupujícím.

 

Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí a případné vady reklamovat v Provozovatele neprodleně po jejich zjištění. 

 

Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku (krabice nebo lepící páska), je zákazník povinen za přítomnosti dopravce zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem nebo zásilku odmítnout a o této skutečnosti informovat prodávajícího písemnou formou na email.

 

Převzetím zboží od přepravce Kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel.

 

Provozovatel vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Faktura je odeslána na emailovou adresu Kupujícího. 

Kupující, nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. 

 

Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce Kupujícího a v potvrzení objednávky Provozovatelem. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

 

Je-li Provozovatel podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. Náklady spojené s jiným způsobem doručení. Odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím

 

Kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Kupující v souladu s § 1818 ObčZ právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží bez udání důvodu. V takovém případě kupující kontaktujte Provozovatele emailem na xxxx a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. 

 

Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

 

Ode dne převzetí zboží

 

Ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předměntem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí. 

 

Ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předměntem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

 

Právo na odstoupení od smlouvy, v souladu s §1837 odst. 1 ObčZ, spotřebitel nemá, v případě smluv:

 

Na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

 

Na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Provozovatele,

 

Na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, 

 

Na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možno vrátit,

 

Pokud byla kupní smlouva uzavřena distančně, má Kupující nárok na odstoupení od kupní smlouvy během 14 dnů od převzetí zboží, a to bez udání důvodů a bez sankcí (v souladu s §1833 ObčZ), avšak pouze pokud zboží splňuje následující podmínky:

 

 1. Zboží je kompletní a nepoškozené
 2. Se Zbožím bylo nakládáno tak jak se s ním nakládat má s ohledem na jeho povahu a vlastnosti
 3. Zboží je určeno k jednorázové spotřebě

 

Kupující v případě využití práva na odstupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění, musí Provozovateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy a užívíním zboží získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může Provozovatel uplatnit vůči Kupujícímu právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Provozovatel je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Provozovatel Kupujícímuv takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

 

Provozovatel může uplatnit náhradu škody po Kupujícím při odstoupení od smlouvy pokud:

 

 1. Byl původní obal zboží poškozen nebo zničen
 2. Bylo zboží po převzetí opakovaně používáno a nebylo s ním nakládáno tak jak se s ním nakládat má s ohledem na jeho povahu a vlastnosti
 3.  Bylo zboží poškozeno při přepravě nebo poškozeno kupujícím podstatným způsobem
 4. Kupující nevrátí zboží kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu apod.)

 

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně či e-mailem, v odstoupení Kupující uvede mj. Číslo objednávky a  …..Xxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Práva z vadného plnění

 

Provozovatel odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1. Má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 
 2. Se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému  se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluveného vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství , míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 4. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.  Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo, že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li Kupující Provozovateli vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží používat.

 

Ustanovení uvedená v předchozím odstavci VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používíní nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplívá-li to z povahu zboží. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám Kupující způsobil. 

 

V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

 1. výměnu za nové zboží,
 2. opravu zboží,
 3. přiměřenou slevu z kupní ceny,
 4. odstoupit od smlouvy.

 Kupující má právo odstoupit od smlouvy:

 1. pokud má zboží podstatnou vadu,
 2. pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 3. při větším počtu vad zboží.

 Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

 Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

Volbu způsobu reklamace má kupující.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

Doručování

Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.